เว็บไซต์ หน่วยงานราชการไทย และ องค์กร by ddtemplate.com

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ปฏิทินกิจกรรม
  • ข่าวสารขององค์กร

กรมราชทัณฑ์เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่งนักทัณฑวิทยา 6 อัตรา

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ด้วย กรมราชทัณฑ์ ได้มอบหมายให้จังหวัดปัตตานี ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ปฏิบัติการ สังกัดเรือนจำกลางปัตตานี จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 6 อัตรา อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 13,300 – 14,630 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา และ - เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค

เทศบาลตำบลกกโก ลพบุรี เปิดรับสมัครสอบรับราชการเป็นพนักงานเทศบาล 9

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็น พนักงานเทศบาล ของเทศบาลตำบลกกโก เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ประจำปี 2556 ด้วยเทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 9 อัตรา จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 1. ตําแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 1 (1) ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1

สมัครสอบทหารอากาศ2557 กองทัพอากาศเปิดสอบ 44 อัตรา

ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ (เฉพาะ บุคคลที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งของกองบินหรือโรงเรียนการบิน หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดของกองบินหรือโรงเรียนการบิน) ประจําปีงบประมาณ 2557 ด้วย กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2557 จํานวน 44 อัตรา ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร บรรจุ เป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จํานวน 44 อัตรา โดย สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

กรุงเทพฯเปิดสอบข้าราชการกทม.ครั้งที่2,3,4/2556 สมัครสอบ 74 ตำแหน่ง

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2, 3 และ 4/2556 สํา นักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร(สํานักงานก.ก.) กําหนดดําเนินการเปิดรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหา นครสามัญ ทางอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2, 3 และ4/2556 ผู้สนใจสมัครสอบแข่งขันฯสามารถติดตามข่าวการรับสมัครสอบได้จากเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/ หรือ http://www.bangkok.go.th/exam หรือ http://office2.bangkok.go.th/csc หรือ http://www.bangkok.go.th ตําแห น่งที่จะรับสมัครสอบแข่งขัน ประกอบด้วยตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จํานวน

กรมบัญชีกลางเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ว่างครั้งแรก 2 อัตรา

  ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ด้วย กรมบัญชีกลาง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงาน ทั่วไปปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,700 บาท รวมเป็นเงิน 1,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด อัตราว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้ รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการ

อบต.ปอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล 5

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2555 – 2557 จึงประกาศรับสมัครแข่งขันจำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 11

ประกาศเทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ด้วย เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลจึงประกาศสอบแข่ง ขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จํานวน ๑๑ ตําแหน่ง ดังต่อไปนี้ ตําแหน่งและจํานวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง ตําแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ จํานวน ๓ ตําแหน่ง ดังนี้ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๑ อัตรา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ จํานวน ๑ อัตรา

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.

  คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. ความรู้ความสามารถทั่วไป จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2556 รูปแบบ : ปกอ่อน จำนวนหน้า : 248 หน้า สารบัญ * ความรู้เกี่ยวกับการประปส่วนภูมิภาค ประวัติการประปาส่วนภูมิภาค การจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจ ประวิติการก่อสร้างการประปาในส่วนภูมิภาค ภารกิจ และหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลังขององค?กร

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ ฉะนั้นจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก จำนวน 6 อัตรา (ส่วนภูมิภาค) อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้ รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี

กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 อัตรา

  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการเกษตร, ทางพฤกษศาสตร์, ทางเทคโนโลยีชีวภาพ, ทางวิทยาศาสตร์เกษตร, ทางโรคพืช

เปิดรับสมัครสอบครู อบจ.ภูเก็ต ตำแหน่งครูผู้ช่วย 18 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ด้วยองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วน จังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 18 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 18 อัตรา ในรายวิชาดังนี้ (1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 2 อัตรา

บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 5 อัตรา

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้วย บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด สังกัดฝ่ายการตลาด ตามรายละเอียดต่อไปนี้ บรรจุประจำ 1. ส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา 2. ส่วนบริหารสื่อ (งานสื่อโฆษณา) จำนวน 1 อัตรา 3. ส่วนบริหารสื่อ (งานสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณา) จำนวน 1 อัตรา

บริษัทขนส่งจำกัด(บขส) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอเรียกเข้าทำงาน

ด้วยบริษัท ขนส่ง จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอก จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดสอบคัดเลือก 1. ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4 คุณวุฒิการศึกษา - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 คุณวุฒิการศึกษา - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา 3. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา) จำนวน 6 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา 3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี/ชีวเคมี) จำนวน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 50 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 4/2556) ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 29 อัตรา และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา วิศวกร จำนวน 1

การประปาส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2556 หลายตำแหน่ง

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน การ ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้น บัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานโดยร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหา พนักงานระหว่าง กปภ. กับมหาวิทยาลัยรังสิต มีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง นักบัญชี 4 ตำแหน่ง นิติกร 4 ตำแหน่ง วิศวกร 4 (โยธา) ตำแหน่ง เศรษฐกร 4 (ปริญญาตรี-โท) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบงาน